×

Od projektu do realizacji – biuro projektowe partnerem w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

Od projektu do realizacji – biuro projektowe partnerem w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

Zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku przemysłowym to niełatwe zadanie. To, co dziś jest przewagą, jutro może okazać się standardem. Firmy muszą szukać innowacji, które pozwolą im się rozwijać i odnosić sukcesy. Nieoceniona w dążeniu do dominacji na rynku jest wiedza profesjonalistów z centrów R&D. Na czym może polegać ich wsparcie? Sprawdzamy.

Przewagę konkurencyjną można zdefiniować jako osiągnięcie przez dane przedsiębiorstwo wyższej pozycji w branży niż większość rywali rynkowych. Innymi słowy, jest to zespół pewnych czynników, które plasują firmę na lepszej, uprzywilejowanej pozycji. Ideą wykreowania przewagi jest uzyskanie konkretnych korzyści dla firmy. Może być to m.in. generowanie wyższych zysków czy zdobycie większego udziału w danym rynku.

Przewaga konkurencyjna to klucz do sukcesu

Przewaga konkurencyjna nie bierze się znikąd. Jest wynikiem starannie zaplanowanego modelu biznesowego i może dotyczyć wybranego obszaru działalności. Badacz zagadnień marketingowych, Zdzisław Pierścionek, wyróżnia trzy koncepcje budowania konkurencyjności: konkurowanie w obszarze kosztów, jakości i wykorzystanie pozycji lidera w danej dziedzinie.

Duży wpływ na proces kreowania dominacji na rynku ma kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, czyli wiedza, nabyte doświadczenie, patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, kompetencje pracowników itd. Szczególne znaczenie w procesie mają innowacje. Wierzymy, że innowacyjne rozwiązania technologiczne mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej firm z branży przemysłowej – mówi Grzegorz Putynkowski, Prezes Zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu. – Naszym celem jest tworzyć technologie lepszego jutra, które przełożą się na realne korzyści ekonomiczne i biznesowe dla naszych partnerów – dodaje.

Innowacyjne pomysły filarem rozwoju przedsiębiorstwa

Innowacja to tworzenie unikalnych rozwiązań, które – wprowadzone do biznesu – mają przynieść pewne korzyści bądź zaspokoić dotąd niezaspokojone lub zaspokojone w niedostatecznym stopniu potrzeby. Stworzenie koncepcji innowacji i jej efektywny transfer do otoczenia gospodarczego i przemysłowego to wymagające zadanie. Pomoc doświadczonego partnera jest nieoceniona w tym zakresie.

CBRTP funkcjonuje jako komercyjne centrum R&D. Dostarczamy partnerom przemysłowym innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mogą generować oszczędności w konkretnych procesach, zwiększać wydajność parku maszynowego i wspierać budowanie przewagi konkurencyjnej – podkreśla Grzegorz Putynkowski z CBRTP – Wierzymy, że najlepsze efekty przynosi kompleksowe działanie. Prowadzimy niezbędne prace badawcze, budujemy projekty, organizujemy finansowanie, wdrażamy zaproponowane rozwiązania i rozliczamy projekt według przyjętych założeń.

Innowacyjność można budować na różne sposoby. Na współczesnym, mocno rozwiniętym rynku doskonale sprawdza się inżynieria materiałowa, czyli dziedzina nauki i techniki, łącząca elementy fizyki, matematyki, chemii i biologii. W tworzeniu innowacji wykorzystuje się m.in. nanomateriały, czyli materiały, składające się z regularnych struktur o długości od 1 do 100 nanometrów. Nanotechnologie pozwalają otrzymywać tworzywa o składzie i właściwościach niemożliwych do uzyskania innymi metodami.

Znaczenie analizy biznesowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Profesjonalne centrum R&D zawsze dąży do tego, żeby jak najlepiej poznać klienta. Szczegółowa analiza biznesowa odgrywa bowiem dużą rolę w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej. Pod pojęciem analizy kryje się dokładne rozpoznanie potrzeby, zapisanie jej w formie konkretnych wymagań oraz zaproponowanie potencjalnych rozwiązań i rekomendacja najlepszego z nich. Analiza biznesowa umożliwia przygotowanie trafnej strategii kreowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Kompleksowa pomoc ekspertów z centrum R&D to klucz do sukcesu na rynku. Budowa konkurencyjności biznesu w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne to przyszłość firm z branży przemysłowej.

Amigdalina …

Amigdalina, czyli witamina B17, to substancja pochodzenia roślinnego, która od setek lat wzbudza wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Z jednej strony słyszymy o jej właściwościach zdrowotnych i dużej skuteczności w leczeniu nowotworów, z drugiej natomiast coraz więcej mówi się o potencjalnym zagrożeniu zatruciem cyjankami podczas stosowania amigdaliny.

Amigdalina to substancja pochodzenia roślinnego, znana i wykorzystywana już w czasach starożytnych, a do dziś znajduje zastosowanie w tradycyjnej medycynie chińskiej. Według niej charakterystyczny gorzki smak ma być odpowiedzialny za jej działanie przeciwzapalne. Amigdalina wykazuje też działanie wzmacniające odporność. Według zaleceń tradycji chińskiej jej stosowanie jest jednak przeciwwskazane u osób osłabionych i bardzo szczupłych.
Powstało kilka teorii, które próbują wytłumaczyć przeciwnowotworowe właściwości amigdaliny. Jak już wspomniano, w organizmie związek ten pod wpływem działania enzymów trawiennych oraz bakterii jelitowych zostaje przekształcony w toksyczny cyjanowodór. To właśnie jemu przypisuje się właściwości przeciwnowotworowe. Według jednej hipotezy komórki nowotworowe, w przeciwieństwie do komórek zdrowych, miałyby zawierać większe stężenia beta-glukozydazy i beta-glukoronidazy – enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie amigdaliny do cyjanowodoru. Miałyby być jednocześnie uboższe w rodanazę, która z kolei neutralizuje toksyczne właściwości tego związku [National Cancer Institute 2017]. Jak jednak wykazano komórki nowotworowe, jak i prawidłowe, charakteryzują się jej porównywalną aktywnością [Gal i in. 1952]. Według innej teorii nowotwór jest wynikiem zaburzeń metabolicznych, spowodowanych niedoborem witamin, w tym „witaminy B17” [James i Duke 2003]. Amigdalina nie należy jednak do grupy witamin. Amerykański biochemik Ernst Krebs , który opatentował półsyntetyczny związek wchodzący w skład letrilu, usilnie próbował nadać jej taki status tylko dlatego, by zarejestrować go jako suplement diety, a nie środek farmaceutyczny.
Pierwsze doniesienia o zastosowaniu amigdaliny w postaci leku przeciwnowotworowego pochodzą już z 1845 roku. Według jednej z hipotez amigdalina traktowana jest jako witamina, której niedobór wiąże się z zapoczątkowaniem procesu nowotworzenia. Z kolei inna teoria zakłada, że mechanizm działania amigdaliny związany jest z uwalnianiem cyjanków, które miałyby wykazywać działanie cytotoksyczne, czyli uszkadzające komórki nowotworowe. Prowadziłoby to do stymulowania reakcji aktywujących odpowiedź układu odpornościowego organizmu w kierunku niszczenia nieprawidłowych komórek nowotworowych. Zakłada się, że zarówno sama amigdalina, jak i produkty jej rozpadu, wykazują aktywność biologiczną. Liczne badania in vitro na liniach komórkowych wskazują na potencjalny wpływ amigdaliny na linie komórek nowotworowych. Zaobserwowano w eksperymentach badawczych, że zahamowana została proliferacja, czyli podziały komórek nowotworowych, a dodatkowo następował proces apoptozy, który polega na zainicjowaniu procesów usuwania własnych, uszkodzonych i patologicznych komórek z organizmu. Odnotowywano także obniżenie zdolności komórek nowotworowych do przerzutów na inne organy.

Opublikuj komentarz